Wykonywane pomiary

Zakres oferowanych usług:

● okresowe przeglądy oświetlenia,
● okresowe przeglądy instalacji elektrycznych,
● okresowe przeglądy instalacji odgromowych,

● pomiary rezystancji uziemień,
● pomiary impedancji pętli zwarcia,
● pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
● pomiary elektronarzędzi,

● badania skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi,

● badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,
● badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych.