Cennik

Poniżej przedstawiamy ceny niektórych usług:

LP USŁUGA CENA NETTO
(zł/szt.)
1 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4,50
2 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 4,00
3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz. 6,50
4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz. 12,00
5 Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 15,00
6 Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 12,00
7 Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 6,00
8 Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 12,50